Stali ste sa v roku 2017 majiteľom nehnuteľnosti? Nezabudnite na daňové priznanie!

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti – v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Čo to vlastne znamená a koho sa to týka?

Nie je až tak dôležité, kedy ste nehnuteľnosť kúpil, respektíve kedy ste podpísali kúpno predajnú zmluvu, ale kedy kataster túto zmluvu zavkladoval. O zavkladovaní Vám prišiel z katastra list na ktorom je tento dátum uvedený. Týka sa to teda aj niektorých nehnuteľností kúpených ešte na konci roku 2016

Príklad

  1. zmluva podpísaná 5.12.2017, kataster zavkladoval zmluvy 9.1.2018, nepodávate daňové priznanie tento rok, ale až v roku 2019, konkrétne do 31.1.2019
  2. zmluva podpísaná 5.12.2017, kataster zavkladoval zmluvy 29.12.2017, ste povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018
  3. zmluva podpísaná 5.12.2016, kataster zavkladoval zmluvy 9.1.2017, ste povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018

 

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Na túto povinnosť zabúda veľa občanov SR, zo zákona sme povinní nie len podať daňové priznanie ak nehnuteľnosť kúpime, ale tiež ak ju predáme. Používame na to rovnaké tlačivo.

 

Kde podávame daňové priznanie

Priznanie sa podáva na príslušnom mestskom úrade, nie na daňovom úrade.

 

Platenie dane

Správca dane vám pošle do 15. mája výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia.
Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).
  • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

Čo potrebujeme k správnemu vyplneniu daňového priznania?

  • Titul nadobudnutia: kúpnu zmluvu, v ktorej sú uvedené všetky potrebné parametre predmetnej nehnuteľnosti
  • Rozhodnutie z katastra: rozhodnutie, kde je uvedené ktorým dňom došlo k prevodu nehnuteľnosti na Vaše meno
  • Tlačivo daňového priznania

Tlačivo si môžte stiahnuť tu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke slovensko.sk (časť údajov z uvedenej stránky bolo použitých v tomto článku).

Tip na záver, pokiaľ ste v roku 2017 nehnuteľnosť nadobudli, no v tom istom roku ste ju aj predali, daňové priznanie z držby nehnuteľnosti nepodávate. Nezabudnite však podať daňové priznanie na daňovom úrade, pokiaľ Vám týmto predajom vznikol zisk.

Zdieľať:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Najnovšie články

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Kategórie

Partneri

Scroll to Top